Databáze evidence pozdně středověkých dřevořezeb a deskových maleb

Databáze je výsledkem česko-německého výzkumného projektu „Umění pozdního středověku v hornické krajině Krušnohoří“. Náplní projektu byl průzkum týkající se sakrálního umění, jehož doba vzniku se datuje do období let cca 1450 až 1550 a jehož průvodním jmenovatelem je společné hospodářské a kulturněhistorické pozadí. Cílem projektu bylo v rámci česko-německého dialogu prohloubit odborné znalosti o pozdně středověkém umění v oblasti Krušných hor a posílit přeshraniční spolupráci týkající se umělecké historie, zachování uměleckých statků, památkové péče a muzejnictví. 

Projektovými partnery byly Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Oblastní muzeum a galerie v Mostě a Vysoká škola výtvarných umění Drážďany (HfBK Dresden).  V rámci projektu proběhly na české straně konzervace a restaurování vybraných uměleckých děl a na saské straně Krušných hor byla realizována obsáhlá umělecko-vědecká a konzervátorská evidence stávajícího fondu dotčených památek, což jsou počiny, kterými projekt prakticky přispěl k zachování bohatého kulturního dědictví. Tento záměr byl uskutečněn v letech 2018 až 2021 a byl finančně podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRE) v rámci programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.  Na dalším rozšíření databáze  pracovala v roce 2022 výzkumná skupina „Digitální výzkumné platformy v oblasti zachování, konzervace a restaurování uměleckých a kulturních statků“, jejíž činnost byla podpořena finančními prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jako součást reakce EU na pandemii COVID-19, za spoluúčasti Svobodného státu Sasko.

Databáze bude i po ukončení těchto projektů dále provozována a rozvíjena Vysokou školou výtvarných umění Drážďany, obor restaurování. Zpracovaná evidence poslouží jako důležitý základ budoucích vědeckých bádání a vytváří předpoklad udržitelné památkové péče. Srovnávací vyhodnocení systematických a uměleckohistorických průzkumů mimo jiné umožní vhled do středověké umělecké produkce včetně hospodářského propojení, umělecké výměny a tradice uměleckých dílen. Dlouhodobým cílem je vznik obsáhlého korpusu pojednávajícího o pozdně středověkých dřevořezbách a deskových malbách na území Saska. 

Průzkumy a sběr dat probíhají in situ, přímo v místě, kde se předměty nacházejí a postupuje se podle jednotné metodiky, vyvinuté v rámci projektu z pohledu umělecké technologie a umělecké historie.  Jejich součástí je důkladná prohlídka a vyhodnocení relevantní sekundární literatury a primárních zdrojů. Mezi ně patří zprávy, kroniky, listiny, evidenční a účetní knihy kostelů atd. v příslušných archivech, pakliže jsou dostupné. Nejdříve probíhá sběr základních dat umožňujících identifikaci předmětu a přibližující jeho historii.  Dále následuje pořizování detailního popisu, ikonografické zařazení a sepisování informací ohledně funkce a využití daného uměleckého díla. Dalším krokem je průzkum umělecké technologie, tj. techniky výrobního procesu podkladové desky obrazu a barevného provedení včetně použitých materiálů a technik. Dokumentovány jsou i změny uměleckých děl, které byly provedeny později a rovněž současný stav zachování. V návaznosti na prvotní průzkum probíhá uměleckohistorické určení a datace. Srovnávací stylové analýzy a hledání odpovědí na otázky ohledně zadavatelů a původního místa určení přitom mají přinést informace o jednotlivých dílech v kontextu doby jejich vzniku. Evidence a sběr dat probíhají pomocí neinvazivního, vizuálního průzkumu předmětů a mohou být dle potřeby rozšířeny o další metody (mikroskopie; získání obrazu použitím elektromagnetických procesů UV, IR, rentgen; odběr vzorků; materiálové analýzy atd.). Výsledky jsou písemně a fotograficky dokumentovány. Za účelem správy dat o jednotlivých předmětech a pro potřeby jejich srovnávacího hodnocení, jsou získané výsledky shromažďovány do interní databáze projektu arsligni.org. 

Ke vstupu do databáze je zapotřebí akreditace. Z důvodů souvisejících s ochranou autorského práva a z důvodu ochrany osobních údajů je možné data z evidence jednotlivých předmětů zpřístupnit jen spolupracovníkům s vygenerovaným přístupovým heslem. Kolegové z řad odborné veřejnosti jsou v rámci heslem chráněné pracovní úrovně srdečně zváni k vědeckému diskurzu. O registraci umožňující přístup k jednotlivým obsahům prosím požádejte pracovníky projektového managementu.